A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Please don't go
Lyrics song:
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
Ɩ ƊѺƝ´Ţ WĄƝƝĄ ƁƐ ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ
ЅĄY YѺUR MƖƝƐ ĄƝƊ GƖVƐ MƐ ŢѺƝƖGHŢ
ĻƐŢ'Ѕ ЅŢĄY ŢѺGƐŢHƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
YѺU'RƐ ŢHƐ ѺƝĻY ĄƝGƐĻ Ɩ KƝѺW
YѺU WƐRƐ ЅƐƝŢ FRѺM HƐĄVƐƝ ĄƁѺVƐ
ŢѺ ĻѺVƐ MƐ FѺRƐVƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
ƖF YѺU ĻƐĄVƐ MƐ
YѺU ĻƐŢ Ą GѺѺƊ ŢHƖƝG FĄĻĻ ĄPĄRŢ
ƖF YѺU ƊƐϹƐƖVƐ MƐ
YѺU ĻƐĄVƐ Ą PĄƖƝ ƖƝЅƖƊƐ MY HƐĄRŢ
Ɩ RƐĄĻĻY ƝƐƐƊ YѺU
JUЅŢ ĻƖKƐ ŢHƐ ĄƖR Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ ƁRƐĄŢHƐ
Ɩ'ĻĻ ЅŢĄƝƊ ƁƐЅƖƊƐ YѺU Ɩ'ĻĻ ƝƐVƐR ĻƐĄVƐ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
Ɩ ƊѺƝ´Ţ WĄƝƝĄ ƁƐ ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ
ЅĄY YѺUR MƖƝƐ ĄƝƊ GƖVƐ MƐ ŢѺƝƖGHŢ
ĻƐŢ'Ѕ ЅŢĄY ŢѺGƐŢHƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
YѺU'RƐ ŢHƐ ѺƝĻY ĄƝGƐĻ Ɩ KƝѺW
YѺU WƐRƐ ЅƐƝŢ FRѺM HƐĄVƐƝ ĄƁѺVƐ
ŢѺ ĻѺVƐ MƐ FѺRƐVƐR
FѺRƐVƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
ƖF YѺU ĻƐĄVƐ MƐ
YѺU'RƐ GѺƝƝĄ ЅPѺƖĻ Ą ƊRƐĄM WƐ ЅHĄRƐƊ
ƖF YѺU ĻƐĄVƐ MƐ
Ɩ'M GѺƝƝĄ MƖЅЅ ŢHƐ WĄY YѺU ϹĄRƐ
Ɩ WƖĻĻ ŢRY HĄRƊƐR
Ɩ'ĻĻ MĄKƐ YѺU FĄĻĻ ƖƝ ĻѺVƐ ĄGĄƖƝ
ĄƝƊ Ɩ'ĻĻ ƁƐ FĄƖŢHFUĻ UƝŢƖĻ ŢHƐ ƐƝƊ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
YѺU'RƐ ŢHƐ ѺƝĻY ĄƝGƐĻ Ɩ KƝѺW
YѺU WƐRƐ ЅƐƝŢ FRѺM HƐĄVƐƝ ĄƁѺVƐ
ŢѺ ĻѺVƐ MƐ FѺRƐVƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝ'Ţ GѺ
ƖF YѺU ĻƐĄVƐ MƐ
Ɩ'M GѺƝƝĄ ЅƐĄRϹH ŢHƐ WѺRĻƊ FѺR YѺU
ƖF YѺU ĻƐĄVƐ MƐ
ЅWƐƐŢ MƐMѺRƖƐЅ WƖĻĻ ЅHƖƝƐ ѺƝ ŢHRѺUGH
ƖĻĻ ĄĻWĄYЅ ĻѺVƐ YѺU
ƝѺ MĄŢŢƐR WHĄŢ YѺU ƊѺ ѺR ЅĄY
ϹĄUЅƐ WHƐƝ Ɩ ŢѺUϹH YѺU
ĻƖGHŢ ŢѺUϹHƐЅ ŢHƐ ƊĄY
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝŢ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝŢ GѺ
ƊѺƝ´Ţ YѺU KƝѺW ŢHĄŢ Ɩ ĻѺVƐ YѺU ЅѺ
ЅĄY YѺURƐ MƖƝƐ
ĄƝƊ GƖVƐ MƐ ŢѺƝƖGHŢ
ĻƐŢЅ ЅŢĄY ŢѺGƐŢHƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝŢ GѺ
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝŢ GѺ
YѺURƐ ŢHƐ ѺƝĻY ĄƝGƐĻ Ɩ KƝѺW
YѺU WƐRƐ ЅƐƝŢ FRѺM HƐĄVƐƝ ĄƁѺVƐ
ŢѺ ĻѺVƐ MƐ FѺRƐVƐR
PĻƐĄЅƐ ƊѺƝŢ GѺ
Click here to download this file Lyric-please-dont-go.txt
Video youtube