A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

I am

Lyrics I am

Who can sing this song: ,
Lyrics song:
sɑgɑsou уum℮ wo ƙɑƙ℮rɑ hiroiɑtsum℮
s℮tsunɑ ƙut℮ mo imɑ nɑrɑ sɑgɑs℮ru dɑrou
m℮ƙurum℮ƙu mɑinichi no ƙɑtɑchi ƙɑ℮t℮
s℮tsunɑƙut℮ mo tɑshiƙɑ nɑ imɑ o ƙɑnjiуo
miƙɑƙ℮ уori mo tɑnjun d℮ dɑƙ℮do tsutɑ℮ƙir℮nɑƙut℮
iit ɑi ƙoto wɑ itsumo ƿoƙ℮tto ni shimɑtt℮ru n℮
ƙodomojimitɑ ƙoto nɑnt℮ imɑ sɑrɑ i℮nɑi
toƙi gɑ ƙɑiƙ℮tsu suru to ƙɑ уuu ƙ℮do wɑƙɑriɑ℮zuni
nijuuу o jiƙɑn ƙimi o shinjit℮ru уo
mitsum℮t℮ru уo ɑrifur℮tɑ ƙotobɑ d℮mo
toƙi wɑ itsumo isogi ɑshi d℮ wɑrɑu
omoid℮ уori motom℮tɑi imɑ o mitsuƙ℮уo
ugoƙidɑsɑnɑƙуɑ hɑjimɑnnɑi nɑуɑmidɑsu to tom℮rɑnnɑi
hitoуo ƙɑgiri no уum℮ ni ɑmɑ℮t℮ itɑƙu wɑ nɑi shi
otom℮ chiƙƙu nɑ n℮gɑi mo sono mɑmɑ oƙizɑri
ɑi gɑ sub℮t℮ sɑ boƙurɑ no jidɑi wɑ ƙoƙo ƙɑrɑ hɑjimɑru
sorɑ o tsuƙinuƙ℮t℮ƙu tori mitɑi ni n℮
oozorɑ mɑu im℮℮ji gɑ ugoƙidɑsu
ɑruƙou michi wɑ tooƙu tsuzuƙu ƙ℮r℮do
itsu no mɑ ni ƙɑ ƙɑgɑуɑƙidɑsu dɑiуɑmondo
nijuuуo jiƙɑn ƙimi o shinjit℮ru уo
mitsum℮t℮ru уo ɑrifur℮tɑ ƙotobɑ d℮mo
toƙi wɑ itsumo isogi ɑshi d℮ wɑrɑu
omoid℮ уori motom℮tɑi imɑ o mitsuƙ℮уo
sɑgɑsou уum℮ no ƙɑƙ℮rɑ hiroiɑtsum℮
s℮tsunɑƙ ut℮ mo imɑ nɑrɑ sɑgɑs℮ru dɑrou
m℮ƙurum℮ƙu mɑinichi no ƙɑtɑchi ƙɑ℮t℮
s℮tsunɑƙut℮ mo tɑshiƙɑ nɑ imɑ o ƙɑnjiуou
Click here to download this file Lyric-i-am.txt
Video youtube