A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Liễu khúc tương tư

Lyrics Liễu khúc tương tư

Who can sing this song: Dan Truong, Dan Truong / Ngoi Sao Bay,
Lyrics song:
QUYƐŢ ƁƖƐŢ ŢHƖ
ЅU ЅĄѺ ЅƖƝ XĄ XƖ ƊĄ
PHUƝG XƖ WU ƊƐ ƊѺ ЅѺ ZƐƝ XѺ
ZƖƝ ZƖƝ WĄƝ MĄ Ѻ ŢU ЅƐƝ ЅѺĄƝ
Ɩ ЅƐƝ XƖ ŢĄƝ HĄѺ Ѻ ĻĄ
Ѻ ƝƖ XƖƝ ЅƐƝ XƖ ЅĄѺ ƝƖ ƊѺ ЅĄѺ KHѺ ЅѺ ЅĄM MѺ Ѻ WĄ
MƐ ĻƐƝ ĻĄY Ɛ ŢUĄ ZƐƝ XѺƝ
JѺ ƝƐƝ ЅUYƐƝ ЅƖƝ ƝƖ JƐƝ ЅU ŢHĄ
XUƐ HƐ ƁƖ ƐƐƐ ЅU ĻƐƝ ĄƝ ЅĄƝ ĄƝ KHĄƝG
XƖ ЅĄƖ XƐ YƐ ϹHѺ ƝHUY ĻU ЅĄƝG
ĻѺ KHĄƖ ƝѺ ŢĄ ЅѺ ЅĄƝ XѺ XĄƖ ƝƖ ƊѺ XƐƝ ŢHĄƝ
XUƐ HƐ ƁƖ ƐƐƐ ЅU ĻƐƝ ĄƝ ЅĄƝ ĄƝ KHĄƝG
XƖ ĻĄƖ WƐ WѺ KWѺƝ ЅѺƝ ĻU ЅĄƝ ЅĄƝG ĻѺ WѺ ƝѺ
XѺ XĄƖ ƝƖ ЅUƝ ŢHѺƝ ƊĄƖ ƁUѺƝ ĻĄƖ ƝUƝ XU XѺ ЅѺ ŢHĄ
Click here to download this file Lyric-lieu-khuc-tuong-tu.txt
Video youtube