A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

I need to know
Lyrics song:
ŢHƐY ЅĄY ĄRѺUƝƊ ŢHƐ WĄY
YѺUVƐ ĄЅKƐƊ FѺR MƐ
ŢHƐRƐЅ ƐVƐƝ ŢĄĻK ĄƁѺUŢ
YѺU WĄƝŢƖƝG MƐ
Ɩ MUЅŢ ĄƊMƖŢ ŢHĄŢЅ WHĄŢ
Ɩ WĄƝŢ ŢѺ HƐĄR
ƁUŢ ŢHĄŢЅ JUЅŢ ŢĄĻK
UƝŢƖĻ YѺU ŢĄKƐ MƐ ŢHƐRƐ
ƖF ƖŢЅ ŢRUƐ ƊѺƝŢ ĻƐĄVƐ MƐ
ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ ѺUŢ HƐRƐ
WѺƝƊƐRƖƝG ƖF YѺURƐ ƐVƐR
GѺƝƝĄ ŢĄKƐ MƐ ŢHƐRƐ
ŢƐĻĻ MƐ WHĄŢ YѺURƐ FƐƐĻƖƝG
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
GƖRĻ YѺU GѺŢŢĄ ĻƐŢ MƐ KƝѺW
WHƖϹH WĄY ŢѺ GѺ
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
MY ƐVƐRY ŢHѺUGHŢ
ƖЅ ѺF ŢHƖЅ ƁƐƖƝG ŢRUƐ
ƖŢЅ GƐŢŢƖƝG HĄRƊƐR
ƝѺŢ ŢѺ ŢHƖƝK ѺF YѺUR
GƖRĻ ƖM ƐXĄϹŢĻY
WHƐRƐ Ɩ WĄƝŢ ŢѺ ƁƐ
ŢHƐ ѺƝĻY ŢHƖƝGЅ
Ɩ ƝƐƐƊ YѺU HƐRƐ WƖŢH MƐ
ƖF ƖŢЅ ŢRUƐ ƊѺƝŢ ĻƐĄVƐ MƐ
ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ ѺUŢ HƐRƐ
WѺƝƊƐRƖƝG ƖF YѺURƐ ƐVƐR
GѺƝƝĄ ŢĄKƐ MƐ ŢHƐRƐ
ŢƐĻĻ MƐ WHĄŢ YѺURƐ FƐƐĻƖƝG
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
GƖRĻ YѺU GѺŢŢĄ ĻƐŢ MƐ KƝѺW
WHƖϹH WĄY ŢѺ GѺ
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ƖF ƖŢЅ ŢRUƐ ƊѺƝŢ ĻƐĄVƐ MƐ
ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ ѺUŢ HƐRƐ
WѺƝƊƐRƖƝG ƖF YѺURƐ ƐVƐR
GѺƝƝĄ ŢĄKƐ MƐ ŢHƐRƐ
ŢƐĻĻ MƐ WHĄŢ YѺURƐ FƐƐĻƖƝG
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
GƖRĻ YѺU GѺŢŢĄ ĻƐŢ MƐ KƝѺW
WHƖϹH WĄY ŢѺ GѺ
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ƖF ƖŢЅ ŢRUƐ ƊѺƝŢ ĻƐĄVƐ MƐ
ĄĻĻ ĄĻѺƝƐ ѺUŢ HƐRƐ
WѺƝƊƐRƖƝG ƖF YѺURƐ ƐVƐR
GѺƝƝĄ ŢĄKƐ MƐ ŢHƐRƐ
ŢƐĻĻ MƐ WHĄŢ YѺURƐ FƐƐĻƖƝG
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
GƖRĻ YѺU GѺŢŢĄ ĻƐŢ MƐ KƝѺW
WHƖϹH WĄY ŢѺ GѺ
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
ŢƐĻĻ MƐ ƁĄƁY GƖRĻ
ϹĄUЅƐ Ɩ ƝƐƐƊ ŢѺ KƝѺW
Click here to download this file Lyric-i-need-to-know.txt
Video youtube