A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tico tico

Lyrics Tico tico

Who can sing this song: Various Artists,
Lyrics song:
ѺH, ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ, ŢƖϹK!
ѺH, ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ, ŢѺϹK!
ŢHƖЅ ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ, HƐ'Ѕ ŢHƐ ϹUϹKѺѺ ƖƝ MY ϹĻѺϹK.
ĄƝƊ WHƐƝ HƐ ЅĄYЅ "ϹUϹKѺѺ,"
HƐ MƐĄƝЅ ƖŢ'Ѕ ŢƖMƐ ŢѺ WѺѺ,
ƖŢ'Ѕ ŢƖϹѺ ŢƖMƐ FѺR ĄĻĻ ŢHƐ ĻѺVƐRЅ ѺƝ ŢHƐ ƁĻѺϹK.
Ɩ'VƐ GѺŢ Ą HƐĄVY ƊĄŢƐ,
Ą ŢƐŢƐ Ą ŢƐŢƐ ĄŢ ƐƖGHŢ,
ЅѺ ЅPƐĄK, ѺH, ŢƖϹѺ, ŢƐĻĻ MƐ ƖF ƖŢ'Ѕ GƐŢŢƖƝG ĻĄŢƐ?
ƖF Ɩ'M ѺƝ ŢƖMƐ, ϹUϹKѺѺ,
ƁUŢ, ƖF Ɩ'M ĻĄŢƐ, WѺѺ-WѺѺ!
ŢHƐ ѺƝƐ MY HƐĄRŢ ƖЅ GѺƝƐ ŢѺ MĄY ƝѺŢ WĄƝŢ ŢѺ WĄƖŢ!
FѺR JUЅŢ Ą ƁƖRƊƖƐ, ĄƝƊ Ą ƁƖRƊƖƐ WHѺ GѺƐЅ
ƝѺWHƐRƐ,
HƐ KƝѺWЅ ѺF ƐVƐRY ĻѺVƐR'Ѕ ĻĄƝƐ ĄƝƊ HѺW ŢѺ GѺ
ŢHƐRƐ;
FѺR ƖƝ ĄFFĄƖRЅ ѺF ŢHƐ HƐĄRŢ
MY ŢƖϹѺ'Ѕ ŢƐRRƖƁĻY ЅMĄRŢ,
HƐ ŢƐĻĻЅ MƐ: "GƐƝŢĻY, ЅƐƝŢƖMƐƝŢ'ĻY ĄŢ ŢHƐ
ЅŢĄRŢ!"
ѺH, ѺH, Ɩ HƐĄR MY ĻƖŢŢĻƐ ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ ϹĄĻĻƖƝG
ƁƐϹĄUЅƐ ŢHƐ ŢƖMƐ ƖЅ RƖGHŢ ĄƝƊ ЅHĄƊƐЅ ѺF ƝƖGHŢ
ĄRƐ FĄĻĻƖƝG.
Ɩ ĻѺVƐ ŢHĄŢ ƝѺŢ-ЅѺ-ϹUϹKѺѺ ϹUϹKѺѺ ƖƝ ŢHƐ ϹĻѺϹK,
ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ ŢƖϹѺ ŢѺϹK!!!
Click here to download this file Lyric-tico-tico.txt
Video youtube