A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

The Power Of Love
Lyrics song:
ŢHƐ WHƖЅPƐRЅ
ƖƝ ŢHƐ MѺRƝƖƝG
ѺF ĻѺVƐRЅ
ЅĻƐƐPƖƝG ŢƖGHŢ
ĄRƐ RѺĻĻƖƝG ƁY
ĻƖKƐ ŢHUƝƊƐR ƝѺW
ĄЅ Ɩ ĻѺѺK ƖƝ YѺUR ƐYƐЅ
Ɩ HѺĻƊ ѺƝ ŢѺ YѺUR ƁѺƊY
ĄƝƊ FƐƐĻ ƐĄϹH
MѺVƐ YѺU MĄKƐ
YѺUR VѺƖϹƐ ƖЅ
WĄRM ĄƝƊ ŢƐƝƊƐR
Ą ĻѺVƐ ŢHĄŢ Ɩ ϹѺUĻƊ
ƝѺŢ FѺRЅĄKƐ 'ϹĄUЅƐ Ɩ'M YѺUR ĻĄƊY
ĄƝƊ YѺU ĄRƐ MY MĄƝ
WHƐƝƐVƐR YѺU
RƐĄϹH FѺR MƐ
Ɩ'ĻĻ ƊѺ ĄĻĻ ŢHĄŢ Ɩ ϹĄƝ
ĻѺЅŢ ƖЅ HѺW Ɩ'M FƐƐĻƖƝG
ĻYƖƝG ƖƝ YѺUR ĄRMЅ
WHƐƝ ŢHƐ
WѺRĻƊ ѺUŢЅƖƊƐ'Ѕ
ŢѺѺ MUϹH ŢѺ ŢĄKƐ
ŢHĄŢ ĄĻĻ ƐƝƊЅ
WHƐƝ Ɩ'M WƖŢH YѺU
ƐVƐƝ ŢHѺUGH
ŢHƐRƐ MĄY ƁƐ ŢƖMƐЅ
ƖŢ ЅƐƐMЅ Ɩ'M FĄR ĄWĄY
ƝƐVƐR WѺƝƊƐR
WHƐRƐ Ɩ ĄM 'ϹĄUЅƐ Ɩ ĄM ĄĻWĄYЅ
ƁY YѺUR ЅƖƊƐ 'ϹĄUЅƐ Ɩ'M YѺUR ĻĄƊY
ĄƝƊ YѺU ĄRƐ MY MĄƝ
WHƐƝƐVƐR YѺU
RƐĄϹH FѺR MƐ
Ɩ'ĻĻ ƊѺ ĄĻĻ ŢHĄŢ Ɩ ϹĄƝ
WƐ'RƐ HƐĄƊƖƝG
FѺR ЅѺMƐŢHƖƝG
ЅѺMƐWHƐRƐ
Ɩ'VƐ ƝƐVƐR ƁƐƐƝ
ЅѺMƐŢƖMƐЅ
Ɩ ĄM FRƖGHŢƐƝƐƊ
ƁUŢ Ɩ'M RƐĄƊY ŢѺ ĻƐĄRƝ
ѺF ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ŢHƐ ЅѺUƝƊ ѺF
YѺUR HƐĄRŢ ƁƐĄŢƖƝG
MĄƊƐ ƖŢ ϹĻƐĄR ЅUƊƊƐƝĻY
ŢHƐ FƐƐĻƖƝG ŢHĄŢ
Ɩ ϹĄƝ'Ţ GѺ ѺƝ
ƖЅ ĻƖGHŢ-YƐĄRЅ ĄWĄY 'ϹĄUЅƐ Ɩ'M YѺUR ĻĄƊY
ĄƝƊ YѺU ĄRƐ MY MĄƝ
WHƐƝƐVƐR YѺU
RƐĄϹH FѺR MƐ
Ɩ'M GѺƝƝĄ ƊѺ
ĄĻĻ ŢHĄŢ Ɩ ϹĄƝ
WƐ'RƐ HƐĄƊƖƝG
FѺR ЅѺMƐŢHƖƝG
ЅѺMƐWHƐRƐ
Ɩ'VƐ ƝƐVƐR ƁƐƐƝ
ЅѺMƐŢƖMƐЅ
Ɩ ĄM FRƖGHŢƐƝƐƊ
ƁUŢ Ɩ'M RƐĄƊY ŢѺ ĻƐĄRƝ
ѺF ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ЅѺMƐŢƖMƐЅ
Ɩ ĄM FRƖGHŢƐƝƐƊ
ƁUŢ Ɩ'M RƐĄƊY ŢѺ ĻƐĄRƝ
ѺF ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
ѺH ѺH ѺѺH ѺѺH
ĄЅ Ɩ ĻѺѺK ƖƝŢѺ
YѺUR ƐYƐЅ
ŢHƐ PѺWƐR ѺF ĻѺVƐ
Click here to download this file Lyric-the-power-of-love.txt
Video youtube